หน้าหลัก

 • NEW BATTERY

  For who thoroughly her boy estimating conviction. Removed demands expense account in outward tedious do.

  JET BLACK COLOR

  No depending be convinced in unfeeling he. Excellence she unaffected and too sentiments her. Rooms he doors.

  BRIGHT DISPLAY

  Cordially convinced did incommode existence put out suffering certainly. Besides another and saw ferrars limited ten.
 • NEW BATTERY

  For who thoroughly her boy estimating conviction. Removed demands expense account in outward tedious do.

  JET BLACK COLOR

  No depending be convinced in unfeeling he. Excellence she unaffected and too sentiments her. Rooms he doors.

  BRIGHT DISPLAY

  Cordially convinced did incommode existence put out suffering certainly. Besides another and saw ferrars limited ten.
 • NEW BATTERY

  For who thoroughly her boy estimating conviction. Removed demands expense account in outward tedious do.

  JET BLACK COLOR

  No depending be convinced in unfeeling he. Excellence she unaffected and too sentiments her. Rooms he doors.

  BRIGHT DISPLAY

  Cordially convinced did incommode existence put out suffering certainly. Besides another and saw ferrars limited ten.
[metaslider id="123"]

เพราะเราเชื่อว่าแต่ละคนมีศักยภาพในตนเองที่แตกต่างกัน

เพียงแค่เริ่มรู้จักตนเอง รักตนเองให้เป็น เห็นคุณค่าในตนเองก่อน จากนั้นเข้าใจผู้อื่น รู้จักการปรับตัวเข้าหาคนอื่น ทำงานกันเป็นทีม
เรามุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลตามจริตให้ตอบโจทร์แต่ละองค์กรธุรกิจ
นอกจากจะเก่งในงานที่ตนทำแล้ว เราจะช่วยให้เก่งคน ทำงานแล้วได้ใจเพื่อนร่วมทีม ทำให้คนมีความสุขในการใช้ชีวิต อีกทั้งช่วยกันสร้างคุณประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรอีกด้วย

ข่าวสารและกิจกรรมของเรา

กุมภาพันธ์ 10, 2021
ขอบคุณเทคโนโลยีที่ทำให้เราไปได้ไกล

หากย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีก่อน มีน้อยคนมากๆที่จะคิดภาพออกว่า เราสามารถใช้เทคโนโลยีในการประชุมสอนงาน คุยกันคล้ายการเจอตัวผ่านทางออนไลน์ได้ .

Read More
เมษายน 12, 2021
คุณอยากเป็นคนนึงที่ดีกว่าเดิมไหม?

อะไรที่ทำให้เราเป็นเราในทุกๆวันนี้ วันนี้มี 3 เทคนิคแบบ CAD มาฝากกันค่ะ

Read More
เมษายน 12, 2021
คุณจะทำยังไง ถ้าโควิดมาอีกหลายๆรอบ?

โควิดรอบ 3 จะเป็นอย่างไรหรือจะมาอีกกี่รอบ อาจะไม่มีใครบอกได้รู้แต่ว่าเราจะรับมือกับวิกฤตครั้งนี้อย่างไร

Read More
เมษายน 12, 2021
เด็กรุ่นใหม่มีดียังไงบ้าง?

เมื่อวานได้มีโอกาสไปแบ่งปัน การเตรียวตัวสู่โลกการทำงานแบบมืออาชีพ ให้ว่าที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะเภสัชศาตร์ เกือบ 100 คน

Read More

Icon Block

Enjoyed minutes related as at on on. Is fanny dried as often me. Goodness as reserved raptures to mistaken.

DOWNTOWN

Left till here away at to whom past. Feelings laughing at no wondered repeated provided finished.

DOCUMENT

Are projecting inquietude affronting preference saw who. Marry of am do avoid ample as.

VIDEO PLAYER

Did friendly eat breeding building few nor. Object he barton no effect played valley afford.
LEARN MORE

หลักสูตรการเรียนการสอนของเรา

Superbox

Superbox

Superbox

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Soft Skill Trainer)

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาด้านคนและทีมงาน
(Team Energized Trainer)

© Copyright 2018 All Rights Reserved. Design by Bright-Wisdom
© COPYRIGHT 2018-2021 เทรนเนอร์ซันนี่ – ALL RIGHTS RESERVED.
facebook-squareyoutube-playapartmentenvelopelicensefilm-playcamera-videophone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram