หัวข้อ Growth Mindset

วันนี้ได้รับเชิญไปพูดสร้างแรงบันดาลใจ
เรื่อง "Growth Mindset" ให้กับพนักงาน
คนรุ่นใหม่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประมาณเกือบ 400 คน

ขอขอบคุณคุณลภัสและคุณบุ๋ม
ที่มอบโอกาสดีๆแบบนี้ให้คะ

#GrowthMindset
#SoftskillExpert
#TrainerSunny
#PEA

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Soft Skill Trainer)

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาด้านคนและทีมงาน
(Team Energized Trainer)

© Copyright 2018 All Rights Reserved. Design by Bright-Wisdom
© COPYRIGHT 2018-2021 เทรนเนอร์ซันนี่ – ALL RIGHTS RESERVED.
facebook-squareyoutube-playenvelopecamera-videophone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram