หลักสูตร Boost Up Your Performance

ยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีขนาดไหน
ใจเรายิ่งต้องสู้
ไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลา
วันนี้อยู่ในหลักสูตร "Boost Up Your Performance"
ให้ผู้จัดการ หัวหน้างานของ STC Group
โดยเนื้อหาวันนี้เน้นให้เข้าใจคนเพื่อเพิ่มผลงาน
ไม่ใช่เน้นผลงานแล้วไม่ได้ใจคน
.
.
ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้เข้าอบรมที่แม้จะยุ่งขนาดไหน
ก็ตาม แต่ก็เจียดเวลามาพัฒนาตนเองไปด้วยกัน
.
.
#ปรับมุมคิดบิดมุมมองสอดคล้องความเป็นทีม
#BoostUpYourPerformance
#STCGroup
#Energizer
#TrainerSunny

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Soft Skill Trainer)

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาด้านคนและทีมงาน
(Team Energized Trainer)

© Copyright 2018 All Rights Reserved. Design by Bright-Wisdom
© COPYRIGHT 2018-2021 เทรนเนอร์ซันนี่ – ALL RIGHTS RESERVED.
facebook-squareyoutube-playenvelopecamera-videophone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram