หลักสูตร การพัฒนาหัวหน้างานเพื่อเตรียมพร้อมสู่ Thailand4.0

เมื่อวันที่ 3-4 ก.ค. 61 ที่ผ่านมา ได้มีการอบรมหลักสูตร การพัฒนาหัวหน้างานเพื่อเตรียมพร้อมสู่ Thailand4.0 แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ค่ะ

This slideshow requires JavaScript.

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Soft Skill Trainer)

อาจารย์อรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
(Trainer Sunny)

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาด้านคนและทีมงาน
(Team Energized Trainer)

© Copyright 2018 All Rights Reserved. Design by Bright-Wisdom
© COPYRIGHT 2018-2021 เทรนเนอร์ซันนี่ – ALL RIGHTS RESERVED.
facebook-squareyoutube-playenvelopecamera-videophone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram